OFERTA

Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

PRAWO CYWILNE

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego dotyczące współwłasności, naruszenia prawa własności, służebności, zasiedzenie, podział majątku itp.
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczące nabycia i odrzucenia spadku, działu spadku, zachowku, długów spadkowych itp.,
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań dotyczące umów i ich wykonania, roszczeń o zapłatę, windykacja itp.

PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługa organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników),
 • obsługa postępowań rejestrowych,
 • obsługa postępowań przekształceniowych i likwidacyjnych

PRAWO RODZINNE

 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, pochodzenia dzieci,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy rozwodowe i separacyjne,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • obsługa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy związane z rozwiązywaniem umów o pracę, odszkodowaniami, mobbingiem itp.
 • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę, godziny nadliczbowe itp.,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • sprawy związane z wypadkami przy pracy,
 • sprawy o renty i emerytury,
 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom,
 • sprawy o zasiłki i świadczenia ubezpieczeniowe,
 • przygotowywanie i analizowanie dokumentacji kadrowo-płacowej

PRAWO TRANSPORTOWE

 • cywilnoprawna i administracyjnoprawna odpowiedzialność przewoźnika

PRAWO UBEZPIECZEŃ I ODSZKODOWAŃ

 • obsługa postępowań odszkodowawczych,
 • dochodzenie należności związanych z wypadkami, błędami medycznymi, naruszeniem praw pacjenta itp.,
 • dochodzenie należności związanych ze szkodami górniczymi itp.,
 • analiza dokumentów ubezpieczeniowych

Formy świadczenia pomocy prawnej:

• konsultacje prawne
• opracowywanie i opiniowanie umów
• opracowywanie aktów założycielskich spółek, fundacji i stowarzyszeń
• obsługa w zakresie przekształceń spółek oraz likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji
• opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych (uchwał, regulaminów, zarządzeń) spółek, stowarzyszeń i fundacji
• przygotowywanie pism w postępowaniu sądowym (procesowym i nieprocesowym), egzekucyjnym, administracyjnymi sądowoadministracyjnym
• windykacja należności
• zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej
• udział w negocjacjach